Przejdź do treści

Skargi Pacjentów

Pełnomocnik ds Praw Pacjentów i Weteranów

Magdalena Jackowska – telefon kontaktowy: 91 433 21 06.

Szpitala MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

 • przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-14.00 w siedzibie Szpitala MSWiA w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 44 w budynku rejestracji pokój numer 4
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres: Szpital MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44,
  pocztą elektroniczną na adres: jackowska@spzozmswia.szczecin.pl, osobiście w siedzibie Pełnomocnika Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta.
 • skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji, brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 • skargi i wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu do Szpitala MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, a szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. O wyniku postępowania Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta zawiadamia wnoszącego na piśmie.

 

Skargi i wnioski pacjentów mogą być również kierowane do:

 • Dyrektora Zakładu
 • Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
 • Rzecznika praw pacjentów działającego w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie,
 • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.

 

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjent lub osoba go reprezentująca może:
* zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia,
* do Dyrektora SP ZOZMSWiA w Szczecinie, który przyjmuje we wtorki, w godz. 12.00 – 14:00 (budynek Administracji). Na spotkanie można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 91 4329503.