Przejdź do treści

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych

OGŁOSZENIE

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
w porozumieniu z Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia 06 lutego 2012 r. (Dz. U. Z 2021.430 t.j..).
Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44 70 – 382 Szczecin.

Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:35.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, dalej: SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i również wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, przy czym podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy w celu realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko jest obligatoryjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług it, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl, albo pismo na adres SP ZOZ MSWIA z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko w SP ZOZ MSWIA w Szczecinie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu o treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, proszę o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ MSWIA w Szczecinie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SP ZOZ MSWIA w Szczecinie na stanowisko:………………………………………………….., zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu o treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym i w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres jednego roku od momentu wysłania aplikacji, chyba że wycofanie zgody nastąpi przed upływem w/w terminów.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Panem Tomaszem Łubińskim pod adresem e-mail: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl