Przejdź do treści

Koordynator Przychodni oraz POZ

Zadania:

 • Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych ds. funkcjonowania gabinetów Przychodni, określenie ilości, rodzaju i warunków osiągania pożądanej jakości świadczeń pielęgniarskich, położnych i lekarskich, uwzględniając cele i zadania
 • Pozyskiwanie personelu medycznego (lekarskiego i pielęgniarskiego) zabezpieczającego udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszczących się w zakresie funkcjonowania Przychodni
 • Dbałość o prawidłowe zabezpieczenie gabinetu lekarskiego w materiały medyczne oraz sprzęt i aparaturę medyczną
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku pielęgniarki w gabinetach (AOS, POZ)
 • Planowanie budżetu i opracowywanie planu zatrudnienia
 • Wnioskowanie w sprawach liczby zatrudnionego personelu
 • Motywowanie pracowników do efektywnej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Układanie harmonogramów pracy podległego personelu
 • Organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych
 • Czuwanie nad adaptacją zawodową nowych pracowników oraz stażystów
 • Nadzór i ocena pracy i postawy zawodowej podległego personelu, zapewnienie prawidłowego obiegu informacji medycznych oraz poleceń i zarządzeń
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych celem zapewnienia sprawnej organizacji opieki medycznej nad pacjentami
 • Systematyczne ocenianie jakości świadczeń medycznych stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi pielęgniarskiej oraz lekarskiej stanowisk pracy
 • Nadzór nad wykonywaniem zawartych umów dotyczących sprzedaży świadczeń zdrowotnych
 • Nadzór nad udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi
 • Kontrola poziomu świadczonych usług
 • Nadzór i kontrola nad prowadzoną dokumentacją medyczną
 • Bezpośrednie kierowanie szkoleniami podległego personelu
 • Współudział w planowaniu zaopatrzenia w leki, materiały i sprzęt medyczny oraz nadzór nad prawidłową gospodarką nimi
 • Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie działań marketingowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pielęgniarskie
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki koordynującej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wysyłanie aplikacji wraz z wpisaniem w temacie maila numeru referencyjnego 1/KP/2021 na adres: rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. ; tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, proszę o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ MSWiA w Szczecinie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.