Przejdź do treści

Inspektor ds. organizacyjno – prawnych

Do naszego zespołu aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Inspektor ds. organizacyjno – prawnych
Miejsce pracy: Szczecin
Nr referencyjny: 01/2021

Wybrane zadania:
• prowadzenie spraw prawnych dotyczących Zakładu we współpracy z Kancelarią prawną, zgodnie z obowiązującą w Zakładzie procedurą,
• przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych,
• przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów wewnętrznych we współpracy z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Zakładu,
• przygotowywanie pełnomocnictw i prowadzenie ich rejestru,
• nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych w zakresie zarządzania infrastrukturą i zasobami Zakładu,
• zapewnienie monitorowania przepisów obowiązującego prawa oraz zmian w otoczeniu prawnym dotyczącym Zakładu,
• organizowanie i wykonywanie kontroli merytorycznej na terenie Zakładu, ocena nadzoru prowadzonego przez właściwe komórki organizacyjne i pracowników stanowisk samodzielnych,

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Prawo, Administracja,
• doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku min. 1 rok,
• znajomość pakietu MS Office,
• rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• odporność na stres.

Oferujemy:
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,
• możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności,
• możliwość korzystania z pakietu Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV do Biura Podawczego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44 lub o wysłanie dokumentów, wraz z podaniem w temacie maila numeru referencyjnego 01/2021 na adres e-mail rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl

Jednocześnie informuje, iż spotkamy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, dalej: SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i również wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, przy czym podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy w celu realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko jest obligatoryjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług it, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl, albo pismo na adres SP ZOZ MSWIA z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko w SP ZOZ MSWIA w Szczecinie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu o treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, proszę o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ MSWIA w Szczecinie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SP ZOZ MSWIA w Szczecinie na stanowisko:………………………………………………….., zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu o treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym i w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres jednego roku od momentu wysłania aplikacji, chyba że wycofanie zgody nastąpi przed upływem w/w terminów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Panem Tomaszem Łubińskim pod adresem e-mail: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl