Przejdź do treści

Inspektor do wydziału rozliczeń i analiz

Miejsce pracy: Szczecin

Nr ref.: IWRIA/01/2020

Zadania:
• uczestnictwo w opracowywaniu Planów Finansowych oraz cyklicznych analiz z działalności Zakładu
• przygotowywanie sprawozdań oraz raportów z działalności Zakładu
• opracowywanie analiz, prognoz, biznesplanów oraz ich prezentacja na potrzeby Zakładu
• sporządzanie planów naprawczych oraz proponowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie poszczególnych procesów
• uczestnictwo w realizacji zadań związanych z zakupem świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym również związanych z Konkursem Ofert
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w celu pozyskiwania informacji do zadań bieżących
• Rozliczanie umów z NFZ,
• Dokonywanie zmian zasobów w SZOI,
• Przygotowywanie ofert do NFZ

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: zarządzanie, ekonomia, finanse lub kierunki pokrewne bądź
wykształcenie średnie ekonomiczne z 2 letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku
• biegła znajomość programów komputerowych MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel
• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
• sumienność i terminowość

Mile widziane:
• doświadczenie w branży medycznej
• znajomość bieżących wiadomości dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa
Zdrowia
• znajomość program KS PPS, AMMS, InfoMedica

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności,
• możliwość korzystania z pakietu Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44 lub o wysłanie dokumentów, wraz z podaniem w temacie maila numeru referencyjnego IWRiA/01/2020 na adres: rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: SP ZOZ MSWiA w Szczecin, w celu prowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

Klauzula Informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ MSWiA w Szczecin ul. Jagielońska 44, w celu prowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: lubinski(at)spzozmswia.szczecin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby prowadzące proces rekrutacji

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ale nie dłużej niż na czas prowadzonej rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko jest obligatoryjne