Przejdź do treści

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TELEPORADY w ramach POZ i AOS

I. Informacja dotycząca organizacji teleporad w POZ

 1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową (powtórzenie leków w przypadku chorób przewlekłych)
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 3. Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu:
  tel. 91 433 21 33 – POZ
 4. Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 5. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
 6. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 7. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
 8. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 10. Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:
  – e-recept,
  – e-skierowań,
  – e-zleceń na wyroby medyczne,
  – zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
 11. (Obowiązuje od 15 marca)

Wizyta może się odbyć wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a zatem nie zdalnie:
– gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady. Z tym, że lekarz czy pielęgniarka może, bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie, a także wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej
– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki POZ
– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
– dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Jeśli Państwa planowana wizyta jest związana z powtórzeniem leków prosimy w szczególności o kontakt e mailowy, który jest dostępny całodobowo: rejestracja@spzozmswia.szczecin.pl

W przypadku kontaktu e mail należy wpisać:
– imię i nazwisko,
– pesel,
– nazwisko lekarza
– nazwa leku i dawka, dawkowanie, ilość opakowań / lub ilość tabletek
oraz informację czy posiadają Państwo Internetowe Konto Pacjenta

E-recepta będzie wypisana w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych w zależności od harmonogramu pracy danego lekarza.
W przypadku gdy:
– posiadają Państwo Internetowe Konta Pacjenta, kody zostaną przesłane SMS-em z portalu e – zdrowie
– nie posiadają Państwo Internetowego Konta Pacjenta – kod zostanie odesłany przez nas emailem, bądź sms pod wskazany nr telefonu, bądź poinformuje państwa pracownik rejestracji

Powtórka będzie dotyczyła leków, którymi pacjent jest leczony w poradni, po sprawdzeniu w indywidualnej dokumentacji medycznej, w ilości wynikającej z procesu terapeutycznego. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych do przychodni w SP ZOZ MSWiA znajduje się skrzynka, do której pacjent może złożyć druki do lekarza POZ:
– zapotrzebowania na leki stałe (recepty) – realizacja do 5 dni roboczych – rejestracja oddzwania do pacjenta,
– dokumenty do przekazania lekarzowi prowadzącemu np. karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia itp.

Wszystkie dokumenty złożone do skrzynki muszą być wypełnione drukowanymi literami oraz zabezpieczone w kopercie.

Druk zapotrzebowania na leki stałe dostępny jest >tutaj<

Zapotrzebowanie na leki stałe (recepty) można również wypełnić na własnym wniosku pamiętając o podaniu następujących danych:

 • imię i nazwisko lekarza prowadzącego
 • imię i nazwisko pacjenta, pesel, numer telefonu do kontaktu
 • nazwa leku i dawka, dawkowanie, ilość opakowań / lub ilość tabletek
 • podpis pacjenta / osoby upoważnione.

II. Informacja dotycząca organizacji teleporad w AOS

 1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową (powtórzenie leków w przypadku chorób przewlekłych)
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 3. Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu:
  tel. 91 43 29 507 – AOS
 4. Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 5. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
 6. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 7. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
 8. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 10. Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:
  – e-recept,
  – e-skierowań,
  – e-zleceń na wyroby medyczne,
  – zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Jeśli Państwa planowana wizyta jest związana z powtórzeniem leków prosimy w szczególności o kontakt e mailowy, który jest dostępny całodobowo: rejestracja@spzozmswia.szczecin.pl

W przypadku kontaktu e mail należy wpisać:
– imię i nazwisko,
– pesel,
– nazwisko lekarza
– nazwa leku i dawka, dawkowanie, ilość opakowań / lub ilość tabletek
oraz informację czy posiadają Państwo Internetowe Konto Pacjenta

E-recepta będzie wypisana w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych w zależności od harmonogramu pracy danego lekarza.
W przypadku gdy:
– posiadają Państwo Internetowe Konta Pacjenta, kody zostaną przesłane SMS-em z portalu e – zdrowie
– nie posiadają Państwo Internetowego Konta Pacjenta – kod zostanie odesłany przez nas emailem, bądź sms pod wskazany nr telefonu, bądź poinformuje państwa pracownik rejestracji

Powtórka będzie dotyczyła leków, którymi pacjent jest leczony w poradni, po sprawdzeniu w indywidualnej dokumentacji medycznej, w ilości wynikającej z procesu terapeutycznego. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych do przychodni w SP ZOZ MSWiA znajduje się skrzynka, do której pacjent może złożyć druki do lekarza POZ:
– zapotrzebowania na leki stałe (recepty) – realizacja do 5 dni roboczych – rejestracja oddzwania do pacjenta,
– dokumenty do przekazania lekarzowi prowadzącemu np. karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia itp.

Wszystkie dokumenty złożone do skrzynki muszą być wypełnione drukowanymi literami oraz zabezpieczone w kopercie.

Druk zapotrzebowania na leki stałe dostępny jest >tutaj<

Zapotrzebowanie na leki stałe (recepty) można również wypełnić na własnym wniosku pamiętając o podaniu następujących danych:

 • imię i nazwisko lekarza prowadzącego
 • imię i nazwisko pacjenta, pesel, numer telefonu do kontaktu
 • nazwa leku i dawka, dawkowanie, ilość opakowań / lub ilość tabletek
 • podpis pacjenta / osoby upoważnione.