Przejdź do treści

Usługi psychiatryczne i psychologiczne

USŁUGI PSYCHIATRYCZNE I PSYCHOLOGICZNE
Rodzaj świadczenia
Lp. PSYCHIATRIA: Cena netto*
1. Konsultacje ogólnopsychiatryczne dla dorosłych i dzieci
pierwszorazowa 100,00 zł
kolejna 80,00 zł
2. Lecznictwo:
a) nerwice lękowe 80,00 zł
b) nerwice narządowe 80,00 zł
c) depresje 80,00 zł
d) uzależnienia 80,00 zł
3. Badanie psychiatryczne kandydatów do służb mundurowych
(praca z bronią) oraz do pracy w ochronie fizycznej
95,00 zł
Lp. PSYCHOLOGIA: Cena netto*
4. Badania osobowości 150,00 zł
5. Określenie sprawności intelektualnej (dzieci i dorosłych) 150,00 zł
6. Badania psychologiczne w zakresie zmian organicznych CUN 120,00 zł
7. Badania psychologiczne – opinia dla potrzeb firm ubezpieczeniowych 120,00 zł
Lp. PSYCHOLOGIA TRANSPORTU:
Badania z zakresu Psychologii Transportu – osoby ubiegające się o:
8. Uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategori C1, C1 + E, C, C+E, D1, D1 + E, D,  D + E lub uprawnienia kierowania tramwajem 1)*
9. Przywrócenie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B + E, T, lub wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust.1 pkt 2 lub 3, 1)*
10. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami: 1)*
11. Osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D, D + E lub pozwolenia na na kierowanie tramwajem 1)*
12. Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 kodeksu karnego 1)*
13. Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym tramwajem, jeżeli:
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego podobnie do alkoholu 1)*
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego 1)*
c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu komunikacji 1)*
14. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem 1)*
15. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu 1)*
Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:
16. Kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia lub braku przeciwskazań do wykonywania czynności instruktora 1)*
17. Kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia lub braku przeciwskazań do wykonywania czynności egzaninatora 1)*
18. Badania odwoławcze z zakresu Psychologii Transportu (Wyjątek stanowią wstępne badania lekarskie w rozumieniu art. 229 kp) 1)*
Lp. POMOC PSYCHOLOGICZNA: Cena netto*
19. Porady i terapie indywidualne 95,00 zł
20. Prowadzenie zajęć z profilaktyki przeciwalkoholowej cena ustalana indywidualnie
21. Prowadzenie szkoleń dla agentów firm ubezpieczeniowych, dealerów, specjalistów ds. marketingu i zarządzania cena ustalana indywidualnie
22. Badania psychologiczne kandydatów do służb mundurowych oraz do pracy ochroniarskiej (wg rozporządzenia) 2)*
23. Kompleksowe badanie lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji oraz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (wg rozporządzenia)  3)*
1) * rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dz. U. 2014. poz. 937 z późn. zm.
2) * rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dz.U.00.79.898 z późn.zm.
3) * rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dz. U. 99.30.299 z późn.zm.
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.