Przejdź do treści

Usługi psychiatryczne i psychologiczne

Rodzaj świadczenia
PSYCHIATRIA: Cena netto*
1. Konsultacje ogólnopsychiatryczne dla dorosłych
wizyta pierwszorazowa diagnostyczna (trwająca min. 60 min) 110,00 zł
wizyta kolejna, terapeutyczna (trwająca min. 30 min) 90,00 zł
2. Badanie psychiatryczne kandydatów do służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej) oraz osób do pracy w ochronie fizycznej (praca z bronią)  oraz do pracy w ochronie fizycznej 100,00 zł
3. Badanie psychiatryczne osób pełniących funkcje kierownicze m. in. z dostępem do informacji poufnych, tajnych, ściśle tajnych 110,00 zł
PSYCHOLOGIA:
4. Badanie psychologiczna osób pełniących funkcie kierownicze z dostępem do informacji poufnych, tajnych, ściśle tajnych 240,00 zł
5. Określenie sprawności intelektualnej osoby dorosłej 180,00 zł
6. Badania psychologiczne w zakresie zmian organicznych CUN 160,00 zł
7. Badanie kierowców – psychologia transportu (psychotechnika) 150,00 zł
8. Badanie kierowców pojazdów służbowych – ocena widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 70,00 zł
9. Badania osobowości 200,00 zł
10. Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa 150,00 zł
11. Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na zbywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 200,00 zł
12. Badanie psychologiczne kandydatów do pracy cywilnej 120,00 zł
13. Badanie psychologiczne sędziów i prokuratorów 180,00 zł
14. Badanie psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń (osoby cywilne, myśliwi) 200,00 zł
15. Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenia na broń w służbie (pierwszorazowe i kolejne weryfikacje) 260,00 zł
16. Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę wykwalifikowanych pracowników fizycznych 240,00 zł
17. Badanie psychologiczne strażnika miejskiego lub gminnego 150,00 zł
18. Badania psychologiczne – opinia dla potrzeb firm ubezpieczeniowych 120,00 zł

 

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU: Cena netto*
Badania z zakresu Psychologii Transportu – osoby ubiegające się o:
19. Uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategori C1, C1 + E, C, C+E, D1, D1 + E, D,  D + E lub uprawnienia kierowania tramwajem 1)*
20. Przywrócenie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B + E, T, lub wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust.1 pkt 2 lub 3, 1)*
21. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami: 1)*
22. Osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D, D + E lub pozwolenia na na kierowanie tramwajem 1)*
23. Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 kodeksu karnego 1)*
24. Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym tramwajem, jeżeli:
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego podobnie do alkoholu 1)*
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego 1)*
c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu komunikacji 1)*
25. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem 1)*
26. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu 1)*
Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:
27. Kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia lub braku przeciwskazań do wykonywania czynności instruktora 1)*
28. Kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia lub braku przeciwskazań do wykonywania czynności egzaninatora 1)*
29. Badania odwoławcze z zakresu Psychologii Transportu (Wyjątek stanowią wstępne badania lekarskie w rozumieniu art. 229 kp) 1)*
POMOC PSYCHOLOGICZNA:
30. Porady i terapie indywidualne 95,00 zł
31. Prowadzenie zajęć z profilaktyki przeciwalkoholowej cena ustalana indywidualnie
32. Prowadzenie szkoleń dla agentów firm ubezpieczeniowych, dealerów, specjalistów ds. marketingu i zarządzania cena ustalana indywidualnie
33. Badania psychologiczne kandydatów do służb mundurowych oraz do pracy ochroniarskiej (wg rozporządzenia) 2)*
34. Kompleksowe badanie lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji oraz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (wg rozporządzenia) 3)*
1) * wg. aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
2) * wg. aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
3) * wg. aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.