Przejdź do treści

Staże

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie od wielu lat organizuje i przeprowadza staże podyplomowe dla lekarzy oraz dla lekarzy dentystów.

Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasady przyjęcie na staż podyplomowy w Naszym Zakładzie:

  1. Kandydat do odbywania stażu składa w Sekretariacie Administracji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie podanie o przyjęcie na staż podyplomowy, zgodnie z treścią załączonego wniosku – kliknij tutaj.
  2. Podanie należy złożyć przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu. Do podania należy załączyć:

– Skierowanie z Okręgowej Izby Lekarskiej do odbycia stażu,

– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

– Kserokopię adnotacji o wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej.

  1. Uzyskana zgoda wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację staży w Naszym Zakładzie zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem podania uprawnia do odbywania praktyki/stażu w Szpitalu, tj. zgoda: Kierownika danej komórki organizacyjnej, Z-cy Dyrektora ds. medycznych oraz Dyrektora Zakładu. Nie akceptowalne jest odbywanie stażu tylko po ustaleniu stażu bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej.
  2. Dział Personalny Zakładu informuje telefonicznie lekarza o uzyskanej akceptacji lub braku akceptacji odbywania stażu w Naszym Zakładzie.
  3. Lekarz stażysta minimum 14 dni przed rozpoczęciem stażu podyplomowego zgłasza się do Działu Personalnego w celu:

– otrzymania skierowań na badania profilaktyczne

– otrzymania karty obiegowej,

– przedłożenia Karty stażu podyplomowego w celu podpisania przez Dyrektor Zakładu

  1. Dział Personalny przygotowuje umowę o pracę między SP ZOZ MSWiA w Szczecinie a lekarzem stażystą.
  2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu lekarz stażysta zobowiązany jest dostarczyć do Działu Personalnego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy oraz odbywa szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a także uzupełnioną o obowiązkowe podpisy kartę obiegową.

Dokumenty aplikacyjne lub wątpliwości i pytania dotyczące organizacji staży w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie można również przesyłać na poniższy adres e-mail: staze@spzozmswia.szczecin.pl