Przejdź do treści

Staże Pełne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie od wielu lat organizuje i przeprowadza staże podyplomowe dla lekarzy oraz dla lekarzy dentystów.

Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasady przyjęcie na staż podyplomowy w Naszym Zakładzie:

 1. Kandydat do odbywania stażu składa w Sekretariacie Administracji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie podanie o przyjęcie na staż podyplomowy, zgodnie z treścią załączonego wniosku – kliknij tutaj.
 2. Podanie należy złożyć przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu. Do podania należy załączyć:
  • Skierowanie z Okręgowej Izby Lekarskiej do odbycia stażu,
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  • Kserokopię adnotacji o wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej.
 3. Uzyskana zgoda wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację staży w Naszym Zakładzie zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem podania uprawnia do odbywania praktyki/stażu w Szpitalu, tj. zgoda: Kierownika danej komórki organizacyjnej, Z-cy Dyrektora ds. medycznych oraz Dyrektora Zakładu. Nie akceptowalne jest odbywanie stażu tylko po ustaleniu stażu bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej.
 4. Dział Personalny Zakładu informuje telefonicznie lekarza o uzyskanej akceptacji lub braku akceptacji odbywania stażu w Naszym Zakładzie.
 5. Lekarz stażysta minimum 14 dni przed rozpoczęciem stażu podyplomowego zgłasza się do Działu Personalnego w celu:
  • otrzymania skierowań na badania profilaktyczne
  • otrzymania karty obiegowej,
  • przedłożenia Karty stażu podyplomowego w celu podpisania przez Dyrektor Zakładu
 6. Dział Personalny przygotowuje umowę o pracę między SP ZOZ MSWiA w Szczecinie a lekarzem stażystą.
 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu lekarz stażysta zobowiązany jest dostarczyć do Działu Personalnego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy oraz odbywa szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a także uzupełnioną o obowiązkowe podpisy kartę obiegową.

Dokumenty aplikacyjne lub wątpliwości i pytania dotyczące organizacji staży w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie można również przesyłać na poniższy adres e-mail:

Staże: biuro@spzozmswia.szczecin.pl