Przejdź do treści

Staże Cząstkowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie od wielu lat organizuje i przeprowadza staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego dla lekarzy z innych placówek.

Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasady przyjęcie na staż cząstkowy w Naszym Zakładzie:

  1. Kandydat do odbywania stażu cząstkowego składa minimum 14 dni przed rozpoczęciem stażu w Sekretariacie Administracji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie podanie o przyjęcie na staż cząstkowy, zgodnie z treścią załączonego wniosku – kliknij tutaj.
  2. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone rozmową z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału lub Komórki Organizacyjnej, w której lekarz stażysta ubiega się o staż cząstkowy. W przypadku pozytywnej opinii Ordynator/Kierownik dokonuje pisemnej opinii na wniosku lekarza stażysty.
  3. Po złożeniu wniosku, zostaje on zaopiniowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych a następnie przez Dyrektora SP ZOZ MSWiA w celu uzyskania zgody.
  4. Po zaakceptowaniu wniosku przez Dyrektora SP ZOZ MSWiA, Dział Personalny Naszego Zakładu informuje lekarza stażystę o uzyskanej zgodzie na odbywanie stażu cząstkowego.
  5. W przypadku braku zawartego porozumienia między SP ZOZ MSWiA w Szczecinie a jednostką macierzystą, lekarz stażysta przekazuje jednostce macierzystej, w której odbywa staż informację o zgodzie na odbycie stażu cząstkowego.
  6. Jednostka macierzysta lekarza stażysty sporządza porozumienie między swoją jednostką a SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
  7. Po podpisaniu porozumienia przez obie strony jeden egzemplarz zostaje przesłany do Kierującego na staż, drugi egzemplarz pozostaje w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Kopie umów powinny znaleźć się u obu stron przed rozpoczęciem stażu przez lekarza stażystę.
  8. Lekarz stażysta przed przystąpieniem do stażu cząstkowego zobowiązany jest zgłosić się do Działu Personalnego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w celu uregulowania karty obiegowej.
  9. Dział Personalny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie kieruje osobę wykonującą zawód medyczny na obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które należy odbyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu.
  10. Lekarz stażysta zobowiązany jest w trakcie odbywania stażu cząstkowego nosić w widocznym miejscy identyfikator, który otrzymał w Dziale Personalnym Zakładu.

Dokumenty aplikacyjne lub wątpliwości i pytania dotyczące organizacji staży w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie można również przesyłać na poniższy adres e-mail:

Staże: biuro@spzozmswia.szczecin.pl