Przejdź do treści

Specjalizacje

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie informuje, iż jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w niżej wymienionych dziedzinach medycyny:

– Specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej – Oddział Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Pododdziałem Urazowo Ortopedycznym oraz z Pododdziałem Urologicznym.

– Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Pododdziałem Gastroenterologicznym i Nowotworów Trzustki.

– Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Pododdziałem Gastroenterologicznym i Nowotworów Trzustki.

– Staż kierunkowy w zakresie endoskopii ginekologicznej dla lekarzy specjalizujących się w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości – Oddział Ginekologii.

  1. Lekarze zainteresowani odbyciem specjalizacji lub stażu z jednej z powyżej wymienionych dziedzin medycyny powinni złożyć minimum 14 dni przed wskazanym terminem rozpoczęcia specjalizacji/ stażu, w Sekretariacie Administracji następujące dokumenty:

– Podanie o przyjęcie na specjalizację w Naszym Zakładzie, o treści zgodnej z załączonym wzorem do pobrania – kliknij tutaj.

– Kserokopię dyplomu i prawa wykonywania zawodu,

  1. W przypadku otrzymania informacji od pracownika Działu Personalnego o uzyskaniu zgody wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację specjalizacji w Naszym Zakładzie zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem podania uprawnia do odbywania specjalizacji w Naszej Jednostce, tj. zgoda: Ordynatora Oddziału, Z-cy Dyrektora ds. medycznych oraz Dyrektora Zakładu, lekarz jest zapraszany do Działu Personalnego Zakładu w celu dostarczenia następujących dokumentów:

– Skierowanie do odbycia specjalizacji (zgodne ze wzorem obowiązującego w Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów),

– Kserokopię aktualnego wpisu z książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych lub aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych wydanego przez lekarza medycyny pracy (oryginał do wglądu);

– Zaświadczenie o szczepieniach WZW typ B;

– Kserokopię zawartego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone działalnością leczniczą lekarzy na czas odbywania stażu;

– Kartę szkolenia specjalizacyjnego, w celu uzupełnienia.

  1. Po dostarczeniu w/w dokumentów Zakład zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas odbywania specjalizacji w danej dziedzinie medycyny oraz otrzymuje w Dziale Personalnym następujące dokumenty:

– Skierowanie na badania lekarskie

– Kartę obiegową

Staże specjalizacyjne prowadzone są pod nadzorem kierownika specjalizacji, a kierunkowe pod nadzorem opiekuna zgodnie z programem.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących organizacji specjalizacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie prosimy o kontakt z Działem Personalnym Zakładu pod nr. tel. 91 43 29 523.