Przejdź do treści

Praktyki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie od wielu lat organizuje i przeprowadza studenckie praktyki zawodowe, dla studentów/uczniów różnych wyższych uczelni /szkół prowadzących kształcenie w zawodach medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Kilka prostych zasady przyjęcie na staż, praktykę studencką, praktykę zawodową w Naszym Zakładzie:

1. Staż, praktyka studencka, praktyka zawodowa jest realizowana na podstawie umowy/porozumienia zawartego pomiędzy szpitalem, a podmiotem prowadzącym kształcenie lub na podstawie umowy/porozumienia zawartego pomiędzy szpitalem a osobą indywidualnie skierowaną.

2. Przyjęcie na staż, praktykę studencką, praktykę zawodową poprzedza złożenie w Sekretariacie Naszego Zakładu przez studenta/ucznia              minimum 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem praktyki/stażu, następujących dokumentów:

– formularza zgłoszenia na praktykę/staż w Naszym Zakładzie, o treści zgodnej z załączonym wzorem do pobrania kliknij tutaj.

– programu praktyki/stażu zgodnego z kierunkiem kształcenia,

– skierowania wystawionego przez podmiot prowadzący kształcenie

Organizacja staży, praktyk studenckich i praktyk zawodowych w Naszym Zakładzie:

  1. Dział Personalny Zakładu informuje telefonicznie studenta/ucznia o uzyskanej akceptacji lub braku akceptacji odbywania praktyki/stażu w Naszym Zakładzie.
  2. Uzyskana zgoda wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację praktyk w Naszym Zakładzie zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem podania uprawnia do odbywania praktyki/stażu w Szpitalu, tj. zgoda: Kierownika danej komórki organizacyjnej, Z-cy Dyrektora ds. medycznych oraz Dyrektora Zakładu. Nie akceptowalne jest odbywanie praktyki/stażu tylko po ustaleniu praktyki/stażu bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej.
  3. Uzyskana zgoda Dyrektora Zakładu, w przypadku braku umowy z uczelnią jest podstawą zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym kształcenie lub w przypadku braku takiej umowy bezpośrednio z osobą skierowaną przez podmiot prowadzący kształcenie.
  4. Osoba uprawniona do odbywania stażu praktyki studenckiej, praktyki zawodowej w dniu ich rozpoczęcia zgłasza się do Działu Personalnego w celu dokonania następujących formalności:- złożenia kserokopii ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)- Pracownik Działu Personalnego zapoznaje studenta/praktykanta z zakładowym regulaminem pracy, przekazuje kartę obiegową oraz kieruje na szkolenie BHP, które należy odbyć w pierwszym dniu praktyki/stażu.- przedstawienia do wglądu aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych
  5. Osoba odbywająca staż/praktykę otrzymuje w Dziale Personalnym identyfikator praktykanta/stażysty, który należy nosić przez cały okres praktyki w widocznym miejscu.
  6. Po zakończeniu stażu/praktyki stażysta/praktykant otrzymuje potwierdzenie odbycia stażu/praktyki poprzez uzyskanie wpisu opiekuna praktyki/stażu w przedłożonym przez niego dokumencie.

 

Dokumenty aplikacyjne lub wątpliwości i pytania dotyczące organizacji praktyk lub staży w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie można również przesyłać na poniższe adresy e-mail:

Praktyki: praktyki@spzozmswia.szczecin.pl

Staże: staze@spzozmswia.szczecin.pl