Przejdź do treści

Praca

Jeśli chcesz zostać jednym z nas, zdobywać nowe i cenne doświadczenia, które oferuje branża medyczna lub po prostu interesują Cię wyzwania i umiesz działać pod presją czasu to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Sprawdź aktualne oferty pracy i przygotuj się na spotkanie z nami.

Kariera

  • Przeciągnij i upuść pliki tutaj
    Akceptowane typy plików: pdf, doc, docx, odt.
    Można przesłać maksymalnie 3 pliki po 10mb każdy.
    na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez SP ZOZ MSWIA z siedzibą w Szczecin. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. Poniżej tego check boxa winna być Klauzule informacyjna poniższa, która winna być rozwijalna dla użytkownika strony. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecin, ul. Jagielońska 44, Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl Pani/Pana dane osobowe określone art.22 (1) Kodeku Pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła Pani/Pan dokumenty na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917), art. 6 ust 1 pkt b) RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt.a) RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 1) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 2) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 3) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • To pole służy do celów weryfikacji i powinno pozostać niezmienione.